top of page

חנוכיה שלי מורכב מארבעה סיפורים קצרים, כשכל אחד מהם מתמקד בזווית אחרת של סמלי החג. בספר נמצא סיפורים בחרוזים המתארים את הסיפור המרכזי של חנוכה, לצד הפעלות נוספות בריקוד, בתנועה ובצבע.

על הספר

-

Danacode: 359-45

Code

+

החנוכיה שלי
  • החנוכיה שלי